ჩამოშალე
დღის ცენტრი და 24 სთ-იანი თავშესაფარი
დღის ცენტრისა და 24 სთ-იანი თავშესაფრის მიზანს წარმოადგენს მიუსაფარ ბავშვთა საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის გზით.
დღის ცენტრი და 24 სთ-იანი თავშესაფარი

World Vision საქართველო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემაზე აქტიურად მუშაობს 2013 წლიდან. ამ ეტაპზე ჩვენი ორგანიზაცია სამ დღის ცენტრსა და 24 საათიან თავშესაფარს მართავს, სადაც ყოველდღიურად საშუალოდ 100 ბავშვი იღებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას:

 1. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება
 2. ბავშვების ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასება
 3. ბავშვების წიგნიერების, მათემატიკური და ყოფითი უნარ-ჩვევების შეფასება
 4. საჭიროებებზე მიმართული ინდივიდუალური განვითარებისა და ზრუნვის გეგმის მიზნების დასახვა
 5. ბავშვებში სკოლისა და განათლებისადმი ინტერესის გაღვივება ფორმალური და არაფორმალური აქტივობების გზით
 6. ფსიქო-სოციალური განვითარება და რეაბილიტაცია ისეთი აქტივობების საშუალებით, როგორიცაა ხატვითი თერაპია, ხელსაქმე, ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპია, სულიერი განვითარება.

საქართველო, თბილისი, 0102
ცენტრი N1, ა.ჩიქობავას #29
ცენტრი N2, გლდანი, 4მკ/რ, #109

032 215 15 15

ვრცლად ჩვენი მომსახურების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობითა და ევროკავშირისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური უზრუნველყოფით, World Vision საქართველოს წარმომადგენლობამ გახსნა სამი დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი (დღის ცენტრი და 24 სთ-იანი თავშესაფარი) მიუსაფარი ბავშვებისათვის (2 ცენტრი თბილისში და 1 ცენტრი ქუთაისში). 3 მობილური ჯგუფი ახორციელებს ბავშვების მოძიებას თბილისისა და ქუთაისის ქუჩებში, უწევს ადგილზე დახმარებას და უზრუნველყოფს ბავშვების მიმართვიანობას შესაბამის მომსახურებებში.

2014 წლიდან დღემდე მობილურმა ჯგუფებმა სხვადასხვა სახის მომსახურება გაუწიეს 600-მდე ბენეფიციარს. გაწეულ მომსახურებათა შორის იყო:

 • გადაუდებელი სამედიცინო და სოციალური დახმარება
 • პირადი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის მიღებაში შუამდგომლობა
 • ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
 • საკვები პროდუქტების მიწოდება
 • მედიკამენტებით დახმარება
 • მცირე სარემონტო სამუშაოები საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად

პირდაპირი დახმარების გარდა მულტიდისციპლინარული მობილური ჯგუფი ბენეფიციარებს უწევს კონსულტაციას სხვადასხვა მომსახურებების შესახებ და ახდენს მათ გადამისამართებას შესაბამის სერვისის მიმწოდებლებთან, როგორიცაა დღის ცენტრი და 24-საათიანი თავშესაფარი, სამედიცინო და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები.